Members

Principal Investigator:
Koji Jimura (Short bio)

Undergraduate & Graduate Students:
Yoshiki Hattori
Moe Okayasu
Reiko Shintaki

Mimu Yabuta