Members

Principal Investigator:
Koji Jimura (Short bio)

Undergraduate & Graduate Students:
Maho Hosono
Keita Kosugi
Daiki Tanaka
Kaho Tsumura